Bùi Thị Mười Ban Giám Hiệu HIỆU TRƯỞNG 0795503268 buithimuoi1202@gmail.com maithihiep@gmail.com
Nguyễn Thị Huyền Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0349707225 huyenvynguyendl@gmail.com Trình độ Cao đẳng Sư phạm Mầm non